Stantis    Ramirez

          Thompson     Thompson

          Ramirez